Założenia PROGRAMU EDUKACYJNO-KOREKCYJNEGO dla osób zobowiązanych a uchylających się od płacenia alimentów.

Cel: poprzez edukację (dostarczenie wiedzy oraz praktycznych umiejętności) skłonienie uczestników zajęć do zmiany przekonań oraz zachowań sprzyjających podjęciu obsługi swych zobowiązań.

Tematyka zajęć:

 1. Prawne aspekty alimentacji – stan obecny po nowelizacji art. 209kk.
 2. Moralne, społeczne oraz finansowe uwarunkowania obowiązku alimentacji – dlaczego i komu jesteśmy zobowiązani płacić alimenty – dyskusja w grupie.
 3. Specyficzny kontekst powstania zobowiązania alimentacyjnego – KONFLIKT istotą relacji przed, w trakcie i po rozpadzie związku (np. rozwodzie):
  1. Natura, dynamika konfliktu w związku;
  2. Różne strategie rozgrywania konfliktu – różne konsekwencje, koszty.
 4. Obraz sytuacji – skala problemu, statystyki –„większość nie płaci?”, kto nie płaci i dlaczego – samousprawiedliwianie czy rzeczywistość?. Dyskusja w grupie.
 5. Społeczny kontekst problemu nie alimentacji.
  1. Stereotypowe widzenie dłużnika – alimentacyjnego w szczególności; Ćwiczenie
   z samooceną w oparciu o kwestionariusz dyferencjału semantycznego. Dyskusja.
  2. Paradoks przyzwolenia na uchylanie się od płacenia – ambiwalencja postaw. Dzielenie się doświadczeniami osobistymi.
 6. Strategie postępowania osób zobowiązanych – opłacalność/efektywność:
  1. Typologia postaw zobowiązanych do alimentacji: ”przekonani płacący”, „nieprzekonani, ale płaczący i płacący”, „utrudniający – manipulanci” uchylający się. Ćwiczenie z rozpoznaniem własnego stylu.
  2. Typowe sposoby unikania: bezrobocie (”brak pracy dla osoby z tego typu kwalifikacjami – Ferdek K, zły stan zdrowia); ucieczka (terytorialna, w szarą strefę, chorobę, itd.); specyficzna hierarchia priorytetów – alimenty a inne zobowiązania.
 7. Zachowanie „alimentaciarzy” z perspektywy psychologii zadłużenia.
  1. Pułapka zadłużenia – wyuczona bezradność dłużnika (mechanizmy, symptomy); Ćwiczenie w autodiagnozie – Kwestionariusz SBU.
  2. Stres zadłużenia – psychologiczne, życiowe koszty bycia „alimenciarzem”
 8. Skutki obrania konkretnej strategii:
  1. Z perspektywy bliskich – odległych konsekwencji;
  2. Koszty osobiste – społeczne, wpływ na ważne relacje (np. z byłą lub obecną partnerką, dziećmi). Ćwiczenie – odpisać na list od dorosłego dziecka na które się nie łożyło.
  3. Sankcje prawne (postępowanie sądowe), sankcje karne, widnykacja, egzekucja komornicza – z perspektywy wzrostu kosztów obsługi zobowiązania alimentacyjnego/. Szczegółowe omówienie procedur oraz przeliczenie indywidualnych kosztów.
 9. W stronę wyjścia z pułapki.
  1. Bilans otwarcia:
   1. obecny stan zadłużenia (należność główna, odsetki, koszty egzekucji). Ćwiczenia;
   2. ocena osobistych motywów (np. trwam w konflikcie, w poczuciu krzywdy trwam przy swoim, jest szansa na ugodę, itd.);
   3. ocena koniecznych zasobów (swoje prawa, procedury)
   4. analiza finansowa – skąd wziąć pieniądze Będzie to cały oddzielny blok ćwiczeń dot. budżetu domowego, zarządzania finansami osobistymi, itd.
  2. Możliwości konstruktywnego działania:
   1. zasady wypracowania ugody (spłata ratalna zaległości, potencjalne umorzenia, itd.)
   2. negocjacje, mediacje – jak się porozumieć – podstawowe zasady, podstawa prawna, specyfika działań z perspektywy osoby wierzyciela (osoba fizyczna – Fundusz Alimentacyjny);
  3. Indywidualny Program Wyjścia – procedura. Uczestnicy otrzymują Przewodnik w oparciu o który będą przygotowywali swój IPW.
 10. Problemy szczególne – powiązane:
  1. Bezrobocie, bezdomność i inne obciążające okoliczności (np. uprzednia karalność);
  2. Uzależnienie (alkohol, narkotyki, hazard);
  3. Niepełnosprawność.
 11. Gdzie szukać pomocy
  1. Wsparcie instytucjonalne – pomoc społeczna, doradztwo prawne, itd.
  2. NGO – stowarzyszenia i grupy samopomocowe. Dlaczego warto być uważnym przystępując do środowisk zrzeszających osoby „poszkodowane”, środowisk antywindykacyjnych
  3. Pomoc specjalistyczna – terapia uzależnień, programy dla sprawców przemocy, trzeźwościowe ruchy samopomocowe, np. AA.
 12. Podsumowanie zajęć
  1. Ewaluacjia – posttest i ocena zajęć

Założenia organizacyjne Programu E-K

Zajęcia prowadzone metodami aktywno-warsztatowymi, w oparciu o konieczną prezentację informacji,
w oparciu o przygotowaną prezentację PowerPoint oraz zestaw dodatkowych ćwiczeń. Komplet materiałów dostarcza Stowarzyszenie PWZ.
Osoby prowadzące – samodzielnie personel jednostki decydującej się na realizację Programu . Osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć zostaną przygotowane w ramach szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie PWZ. Szkolenie może być zorganizowane w wersji tradycyjnej – stacjonarnej /dwudniowe łącznie 16h/, lub krótszej /jednodniowe 8 h/, z dodatkową możliwością uzupełnienia wiedzy w formie e-learningowej oferowanej przez Stowarzyszenie.
Uczestnicy otrzymają imienne „licencje/certyfikaty” uprawniające do samodzielnego prowadzenia zajęć”.
Stowarzyszenie oferuje także dodatkowe wsparcie doradcze i superwizyjne a nawet bezpośrednią pomoc w przeprowadzeniu wybranych zajęć z uczestnikami.
Rekrutację, obór uczestników do grupy zapewnia personel penitencjarny jednostki w której zajęcia będą realizowane – wychowawcy.

Czas trwania – 16-18 h /3 – 4 bloki po 4 lub 6h/.
Liczebność grupy do 15 osób.
Planujemy ewaluację – pre i posttest – wiedzy, przekonań uczestników.

Warunki organizacyjne /termin, harmonogram, pomieszczenia i sprzęt/ oraz finansowe będą każdorazowo uzgadniane pomiędzy Stowarzyszeniem PWZ a zleceniodawcą.