Wspólnota Anonimowych Dłużników

 1. Preambuła Wspólnoty Dłużników Anonimowych
 2. 12 Kroków Wspólnoty Dłużników Anonimowych
 3. 12 Tradycji Dłużników Anonimowych
 4. Oznaki kompulsywnego zadłużenia
 5. Narzędzia DA
 6. Sprawdź czy problem dotyczy Cię osobiście – 15 pytań

Preambuła Wspólnoty Dłużników Anonimowych

Dłużnicy Anonimowi (DA) są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją żeby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyjściu z zadłużenia.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie Dłużników Anonimowych jest chęć wyjścia z zadłużenia.
W DA nie ma żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni przez własne dobrowolne datki.
Wspólnota DA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją; nie angażuje się
w żadne publiczne polemiki , nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Naszym podstawowym celem jest wyjście z zadłużenia i pomaganie innym dłużnikom.


12 Kroków Wspólnoty Dłużników Anonimowych

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec naszych długów i przestaliśmy kierować własnym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowe myślenie.
 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
 4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 8. Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.
 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym dłużnikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

12 Tradycji Dłużników Anonimowych

 1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Dłużników Anonimowych.
 2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.
 3. Jedynym warunkiem przynależności do DA jest pragnienie zaprzestania zadłużania się.
 4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub DA jako całości.
 5. Każda grupa ma jeden główny cel: nieść posłanie dłużnikowi, który wciąż jeszcze cierpi.
 6. Grupa DA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy DA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.
 7. Każda grupa DA powinna  być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.
 8. Działalność we Wspólnocie DA powinna na zawsze pozostać honorowa, dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach DA.
 9. Dłużnicy Anonimowi nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.
 10. Dłużnicy Anonimowi nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię Ad nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.
 11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu, musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.
 12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

Oznaki kompulsywnego zadłużenia

 1. Nieczytelność, niejasność w swojej sytuacji finansowej. Niewiedza o stanie konta, miesięcznych wydatkach, ratach pożyczki, opłatach, mandatach czy kontraktowych zobowiązaniach.
 2. Częste pożyczanie rzeczy takich jak: książki, długopisy, małe sumy pieniędzy od przyjaciół lub innych ludzi i nie zwracanie ich.
 3. Słabe nawyki oszczędzania. Brak planowania wydatków, emerytury lub innych niepowtarzalnych, ale przewidywalnych kosztów i odczuwanie zaskoczenie, gdy się pojawią problemy finansowe. Nastawienie: żyję dziś, nie martwię się o przyszłość.
 4. Kompulsywne zakupy- niemożność przejścia obok „świetnej okazji”, dokonywanie impulsywnych zakupów, pozostawienie metek na ubraniach by można je było zwrócić, nieużywanie rzeczy, które kupiłeś.
 5. Trudności w obsługiwaniu podstawowych osobistych lub finansowych zobowiązań oraz poczucie szczególnego osiągnięcia /w sensie dumy/, gdy takim podstawowym zobowiązaniom się podoła.
 6. Inne uczucia, gdy kupujesz rzeczy na kredyt, a inne kiedy płacisz gotówką – poczucie bycia w klubie=wspólnocie, bycia akceptowanym, dorosłym.
 7. Życie w chaosie i dramacie związanym z pieniędzmi – używanie karty kredytowej, by spłacić inną, permanentne życie w finansowym kryzysie.
 8. Tendencja do życia na krawędzi, na ostrzu. Życie od wypłaty do wypłaty. Ryzykowanie
  w zakresie ubezpieczenia zdrowia czy samochodu. Wypisywanie czeku bez pokrycia z nadzieję, że pieniądze pojawią się na koncie.
 9. Nieuzasadnione wycofanie oraz zażenowanie w sytuacjach normalnej dyskusji o pieniądzach.
 10. Przepracowanie i dorabiane- praca w godzinach dodatkowych, by zarobić pieniądze na spłatę wierzycieli. Nieefektywne wykorzystanie czasu, przyjmowanie pracy poniżej zdolności i poziomu wykształcenia.
 11. Niechęć do dbania i cenienia siebie. Narzucanie sobie zaprzeczanie, bagatelizowanie istniejących podstawowych potrzeb?/ ograniczeń. Zaprzeczanie własnym potrzebom po to by spłacić wierzycieli.
 12. Poczucie lub nadzieja, że ktoś się Tobą zajmie, jeśli będzie to konieczne, Choć nie chcesz wpaść w poważne finansowe kłopoty, ale zawsze będzie ktoś do kogo będziesz mógł się zwrócić o pomoc.

Narzędzia DA

Zdrowienie zaczyna się w momencie, gdy przestajemy zaciągać długi, których nie możemy spłacić. Tzw. niezabezpieczony dług- to każde zaciągnięte zobowiązanie, które nie ma gwarancji spłaty, formy zabezpieczenia. W powrocie do zdrowia pomocne będzie 12 narzędzi DA.

 1. Spotkania, podczas których dzielimy się z innymi naszym doświadczeniem, siłą, nadzieją. Nie zatrzymujemy dla siebie tego, co otrzymaliśmy od wspólnoty, przekazujemy wszystko jej nowym członkom.
 2. Prowadzimy rejestr zarobków, codziennych wydatków, oszczędności oraz spłat naszych zaległych długów.
 3. Sponsoring – uznaliśmy, że koniecznym dla naszego wyzdrowienia jest znalezienie sponsora i „bycie” z Sponsorem jest „ozdrowiały” dłużnik, który prowadzi przez 12 kroków oraz dzieli się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją.
 4. Grupa wsparcia – po tym jak przyłączyliśmy się do programu DA, organizujemy grupy składające się z nas samych oraz dwóch sponsorów, którzy nie mają, od co najmniej 90 dni, żadnych niezabezpieczonych długów. Takie osoby mają zazwyczaj więcej doświadczania w programie. Podczas serii spotkań grupa przygląda się naszej sytuacji finansowej. Typowym rezultatem spotkań jest plan wydatków i plan działań.
 5. Plan wydatków – daje nam przejrzystość w wydatkach- na pierwszy plan wysuwa nasze potrzeby. Zawiera opis wszystkich naszych przychodów, wydatków, rat czy oszczędności /to pomaga nam budować rezerwy pieniędzy- nieważne jak skromne/. Plan przychodów pomaga skupić się na ich wzroście. Szczegółowy opis spłat długów pomoże nam w realistycznym zaplanowaniu spłaty, bez ograniczania się. Oszczędności możesz przeznaczać na rezerwy, emeryturę lub specjalne zakupy.
 6. Plan działania – z pomocą grupy wsparcia rozwijamy specyficzne umiejętności mające pomóc w spłacie długów, doskonaleniu/ naprawianiu naszej sytuacji finansowej i osiąganiu założonych celów bez zaciągania niezabezpieczonych długów.
 7. Telefon i Internet – utrzymujemy częsty kontakt z innymi DA, przez telefon i mail czy inne formy komunikacji. Staramy się rozmawiać z innymi DA, przed i po podjęciu trudnych kroków w naszym zdrowieniu.
 8. Literatura – studiujemy literaturę DA i AA by wzmacniać rozumienie naszej choroby i zdrowieć. W literaturze AA możemy znaleźć wiele opisów sytuacji, odniesień, gdzie wystarczy zamienić słowo alkohol na długi.
 9. Świadomość – jesteśmy świadomi zagrożenia, jakie niesie ze sobą uzależnienie od długów. Zwracamy uwagę na to jak reklamy banków, firm pożyczkowych czy kart kredytowym mogą na nas działać. Jesteśmy także świadomi naszej sytuacji finansowej, unikamy niejasnych sytuacji, które mogą prowadzić do niekontrolowanego zadłużania lub wydawania pieniędzy.
 10. Spotkania biznesowe – uczestniczymy w biznesowych spotkaniach raz w miesiącu. Wielu z nas czuje, że biznes nie jest częścią ich życia, że inni ludzie mają więcej wiedzy i kwalifikacji. Jednak uczestnictwo w programie uczy nas organizacji naszych działań. Stajemy się bardziej odpowiedzialni we własnym zdrowieniu.
 11. Naprawa – dokonujemy naprawy na każdym poziomie- osobistym, grupowym, międzygrupowym. Naprawa jest siłą dla naszego wyzdrowienia. Tylko dzięki niej możemy dać innym, co tak hojnie zostało nam dane.
 12. Anonimowość – szanujemy anonimowość, która daje nam wolność wyrażania się, zapewniając nam, że to, co powiemy na spotkaniach nie zostanie nigdzie powtórzone.

Sprawdź czy problem dotyczy Cię osobiście – 15 pytań

 1. Czy długi, które masz, negatywnie wpływają na Twoje życie rodzinne i czynią je nieszczęśliwym?
 2. Czy problem długów rozprasza Cię w Twojej codziennej pracy?
 3. Czy Twoje długi wpływają na Twoją reputację?
 4. Czy Twoje długi powodują, że gorzej o sobie myślisz, wstydzisz się, doświadczasz poczucia winy ?
 5. Czy kiedykolwiek udzielałeś fałszywych informacji,/kłamałeś/ by otrzymać kredyt?
 6. Czy kiedykolwiek składałeś nierealne obietnice swoim wierzycielom?
 7. Czy z powodu Swoich długów zaniedbywałeś obowiązki wobec Swojej rodziny?
 8. Czy kiedykolwiek bałeś się, że Twój pracodawca lub bliscy dowiedzą się o wielkości Twoich długów?
 9. Czy w trudnej sytuacji finansowej, perspektywa pożyczania pieniędzy dawała Ci wyraźne uczucie ulgi?
 10. Czy z powodu Swoich długów miewasz problemy ze snem?
 11. Czy z powodów długów kiedykolwiek rozważałeś upicie się lub tak postąpiłeś?
 12. Czy kiedykolwiek pożyczałeś pieniądze nie patrzą na to, jakie koszty będziesz musiał zapłacić?
 13. Czy zazwyczaj spodziewasz się negatywnej odpowiedzi, gdy sprawdzana jest Twoja zdolność kredytową w banku lub wypłacalność kiedy płacisz kartą?
 14. Czy kiedykolwiek postanowiłeś wprowadzić ostry reżim spłaty swoich długów, a potem złamałeś się pod wpływem okoliczności i powróciłeś do dawnych zasad?
 15. Czy szukasz usprawiedliwień dla Swojej sytuacji zadłużenia, np. winnych Twoich problemów lub wierzysz, że to przejściowe trudności i kiedy tylko się weźmiesz w garść, to wyjdziesz z długów?

Jeśli odpowiedziałeś TAK na więcej niż 8 pytań, wygląda na to, że masz już problem lub jesteś na drodze do tego, by go mieć w najbliższym czasie.