O nas

Kim jesteśmy i o co nam chodzi?

Idea poszukiwania formuły pomocy osobom zadłużonym, które utraciły kontrolę nad swoimi finansami zrodziła się w końcu 2010 roku. Impulsem był chyba 14 raport  BIG Infomonitor,  z listopada 2010 roku,
z którego wynikało, że problem zadłużenia /rejestrowanego/ dotyczy 1,98 mln Polaków, zalegających wierzycielom kwotę 25,06 mld zł i rośnie w tempie 75% rocznie.

Osoby zadłużone pojawiały się w gabinetach psychologicznych oraz środowiskach samopomocowych, zawsze, ostatnio jednak jakby częściej.

Z przyjaciółmi ze Stowarzyszenia Dom Trzeźwości w Poznaniu zaczęliśmy o tym rozmawiać – pojawił się pomysł zorganizowania grupy edukacyjnej, grupy wsparcia. I tak 1 kwietnia 2011 ruszyliśmy
z systematycznymi zajęciami, które z różnych wersjach i miejscach trwają do dziś. Problemem zainteresowały się kolejne osoby deklarujące współpracę a rosnący odzew dłużników utwierdzał nas tylko w przekonaniu potrzeby doskonalenia oferty. Przez dłuższy czas działaliśmy wolontariacko, korzystając z gościnności na Al. Marcinkowskiego 24 ,wspierani przez życzliwe media. Pojawiło się też bardzo cenne wsparcie /także finansowe/  Narodowego Banku Polskiego, Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – poszerzyła się oferta dla osób zadłużonych i ich bliskich, zaczęły się szkolenia dla pracowników pomocy społecznej, kurateli, innych – naszych cennych sprzymierzeńców. Tyle historii.

W dniu 3 kwietnia 2013 postanowiliśmy usamodzielnić się i powołaliśmy do życia Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych, wpisane do KRS pod nr 0000461341.

ZARZĄD:

ROMAN POMIANOWSKI – Prezes Zarządu

MARTA STEFANIAK – Wiceprezes Zarządu

FRANCISZEK SZKLENNIK – Skarbnik Zarządu

EWA HARMACIEJ – Członek Zarządu

KACPER LORENZ – Członek Zarządu

Od samego początku działania podkreślamy stanowczo, że nie oferujemy dłużnikom cudownych rozwiązań, nie udzielamy pożyczek, nie oddłużamy,  że nie jesteśmy kolejnym  stowarzyszeniem  anty-windykacyjnym i z nikim nie zamierzamy wojować.

Nasze pierwsze motto brzmi: „Wszyscy jesteśmy zadłużeni” i podkreśla oczywisty fakt, że zaciąganie zobowiązań finansowych jest we współczesnym świecie czymś normalnym, nawet pozytywnym – zwiększa nasze możliwości działania, ułatwia osiąganie celów /np. budowę domu w oparciu o kredyt/. Problem zaczyna się jednak kiedy z różnych powodów /najczęściej losowych/ tracimy kontrolę nad osobistymi finansami. Żeby nie popaść w spiralę zadłużenia i doświadczyć wszystkich najgorszych skutków wyuczonej bezradności dłużniczej trzeba działać – szybko i mądrze,  z pomocą innych osób, jak trzeba fachowców. Trzeba tylko pokonać opór – wstyd, lęk i inne bariery.

Nasze drugie motto brzmi: „Długi nie umierają nigdy – dłużnicy dość często” – podkreśla kilka istotnych kwestii. Po pierwsze realizm sytuacji – zaciągnięcie zobowiązania jest decyzją nieodwołalną, rodzi odpowiedzialność – wszak podstawą każdej umowy jest dobra wola i zaufanie obu stron umowy.  To, że sytuacja /nawet niezawiniona,  losowa/ może diametralnie zmienić sytuację nie powoduje, że powzięte zobowiązania i ustalenia z automatu przestają obowiązywać.

 Jako osoby wspomagające dłużników nie stajemy się stroną w konflikcie dłużnik – wierzyciel. Staramy się widzieć racje obu stron i rozumiejąc je właściwie szukać tego, co wspólne i co pozwala znajdować konstruktywne /satysfakcjonujące obie strony/ rozwiązania.  Niestety to co w sytuacja trudnych przychodzi nam automatycznie /odruchowo/ to walka albo ucieczka – obie strategie w sytuacji zadłużenia najczęściej tylko pogarszają sytuację. Wszyscy wiedzą, że pieniądze szczęścia nie dają, ale jak wielu dłużników brak pieniędzy i to co nastąpiło dalej wpędziły dosłownie  do grobu, wie już tylko grono najbliższych doświadczających wszystkich konsekwencji niewypłacalności w np. w rodzinie.

W swych działaniach poszukujemy optymalnych sposobów poradzenia sobie i wsparcia
w często skrajnie trudnej sytuacji kryzysu, który zaczyna się jedynie od problemów finansowych – kończy się często niszcząc wszystko, co w życiu cenne – zdrowie, rodzinę, itd. dłużnika.

Jako Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych stawiamy sobie następują­ce cele:

 1. prowadzenie działalności pomocowej na rzecz osób zadłużonych, ich rodzin i bliskich oraz osób doświadczających zjawiska wyuczonej bezradności w różnych trudnych sytuacjach życiowych
 2. prowadzenie działalności edukacyjnej, w zakresie aktywnych działań na rzecz wychodzenia z zadłużenia, niewypłacalności
 3. popularyzacja (upowszechnianie) wiedzy z zakresu ekonomii, przepisów prawa oraz zasad postępowania związanych z problemami zadłużenia i doświadczania wyuczonej bezradności
 4. prowadzenie działalności profilaktycznej i pomocowej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych /w szczególności od alkoholu, narkotyków, leków/ oraz w przypadkach uzależnień behawioralnych /patologicznego hazardu, zakupoholizmu, itd./ oraz ich najbliższych
 5. prowadzenie działalności profilaktycznej i pomocowej dla osób doświadczających przemocy domowej oraz sprawców przemocy;
 6. prowadzenie działalności profilaktycznej – edukacyjnej dotyczącej zapobiegania zadłużeniu adresowanej do dzieci i młodzieży oraz innych grup osób zagrożonych zadłużeniem;
 7. tworzenie płaszczyzn współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi w otoczeniu osób doświadczających zadłużenia, osób doświadczających zjawiska wyuczonej bezradności
 8. integrowanie środowiska, w tym również osób niepełnosprawnych, służenie pomocy rodzinom, przeciwdziałanie i zapobieganie  patologiom i wykluczeniu społecznemu.

Swoje cele zamierzamy realizować poprzez:

 1. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, doradczej i edukacyjno – szkoleniowej (szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji, seminariów, spotkań, prelekcji oraz innych form edukacji) w zakresie zgodnym z celami statutowymi;
 2. prowadzenie badań, opracowywanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia;
 3. prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie opracowań, książek, czasopism, broszur)
  w zakresie publikacji dotyczących zjawisk zadłużenia i niewypłacalności oraz doświadczania wyuczonej bezradności, i innej związanej z działalnością statutową stowarzyszenia;
 4. opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych i prawnych dla indywidualnych odbiorców wsparcia świadczonego osobą zadłużonym, ich rodzinom i otoczeniu;
 5. prowadzenie stron internetowych popularyzujących i udostępniających wiedzę z zakresu zgodnego z celami działalności stowarzyszenia;
 6. podejmowanie inicjatyw w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego;
 7. współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia oraz z innymi instytucjami w kraju i za granicą, zajmującymi się podobną tematyką;
 8. pobudzanie i koordynowanie inicjatyw społecznych dla rozwoju i upowszechniania wiedzy
  i informacji zwianych z zakresem działalności Stowarzyszenia;
 9. promocję w mediach;
 10. występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz samorządowych, państwowych, stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorstw i osób fizycznych.